Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 6 januari 2023

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze dienst gebruikt.

Interpretatie en Definities

Interpretatie

De woorden waarvan de eerste letter is geaccentueerd, hebben betekenissen zoals gedefinieerd in de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden:

  • Affiliate betekent een entiteit die controleert, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij “controle” eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelang of andere effecten betekent die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van directeuren of ander beheersorgaan.
  • Land verwijst naar: Nederland en Duitsland
  • Bedrijf (aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze Overeenkomst) verwijst naar Lexicon 42 (74984993), Pyramidion, Nederland.
  • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
  • Dienst verwijst naar de Website.
  • Algemene Voorwaarden (ook aangeduid als “Voorwaarden”) betekenen deze Algemene Voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen U en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden-overeenkomst is een demo.
  • Dienst van derden op sociale media betekent enige diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) geleverd door een derde partij die door de Dienst kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar kan worden gesteld.
  • Website verwijst naar Pyramidion, toegankelijk via https://pyramidion.dev
  • U betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, of het bedrijf of andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon de Dienst gebruikt, indien van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die het gebruik van deze Dienst regelen en de overeenkomst die van toepassing is tussen U en het Bedrijf. Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en plichten vast van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang krijgen tot of gebruikmaken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst gaat U akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als U het niet eens bent met een deel van deze Algemene Voorwaarden, kunt U geen toegang krijgen tot de Dienst.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat personen onder de 18 jaar niet toe om de Dienst te gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is ook afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie wanneer u de Applicatie of de Website gebruikt, en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze Dienst gebruikt.

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet eigendom zijn van of worden gecontroleerd door het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en stemt er verder mee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van websites of diensten van derden die u bezoekt, te lezen.

Beëindiging

We kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u deze Algemene Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging eindigt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk.

Beperking van aansprakelijkheid

Onverminderd enige schade die u zou kunnen lijden, zal de totale aansprakelijkheid van het Bedrijf en een van zijn leveranciers onder enige bepaling van deze Voorwaarden en uw exclusieve remedie voor al het voorgaande beperkt zijn tot het bedrag dat daadwerkelijk door u is betaald via de Dienst of 100 USD als u niets via de Dienst hebt gekocht.

Voor zover maximaal is toegestaan volgens het toepasselijke recht, is het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van winst, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy als gevolg van of op enigerlei wijze gerelateerd aan het gebruik van of het onvermogen om de Dienst te gebruiken, software van derden en/of hardware van derden die met de Dienst worden gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als het herstel niet slaagt in zijn essentiële doel.

Sommige staten staan geen uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid toe voor incidentele of gevolgschade, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij beperkt zijn tot de grootst mogelijke mate toegestaan door de wet.

Disclaimer “ZOALS HET IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR”

De Dienst wordt aan u geleverd “ZOALS HET IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” en met alle gebreken en defecten zonder garantie van welke aard dan ook. Voor zover maximaal is toegestaan volgens het toepasselijke recht, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn Gelieerde Ondernemingen en hun respectievelijke licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Dienst, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit transactiegebruiken, prestaties in het handelsverkeer, gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking van het voorgaande biedt het Bedrijf geen garantie of verplichting, en doet het geen enkele verklaring van welke aard dan ook dat de Dienst zal voldoen aan uw vereisten, enig beoogd resultaat zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met enige andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, zal voldoen aan enige prestatie- of betrouwbaarheidsnormen, foutloos zal zijn of dat eventuele fouten of gebreken kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder de voorgaande beperkingen te beperken, maakt het Bedrijf of een van de leveranciers van het Bedrijf geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Dienst, of de informatie, inhoud en materialen of producten opgenomen daarin; (ii) dat de Dienst ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud die via de Dienst wordt verstrekt; of (iv) dat de Dienst, zijn servers, de inhoud of e-mails verzonden door of namens het Bedrijf vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen van toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, zodat sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen zoals uiteengezet in deze sectie worden toegepast voor zover maximaal afdwingbaar onder het toepasselijke recht.

Toepasselijk recht

De wetten van het land, met uitzondering van de regels inzake conflictenrecht, zullen deze Voorwaarden en uw gebruik van de Dienst regeren. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Indien u bezorgdheid of een geschil heeft over de Dienst, gaat u ermee akkoord om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers van de Europese Unie (EU)

Indien u een consument uit de Europese Unie bent, zult u profiteren van verplichte bepalingen van de wet van het land waarin u verblijft.

Voldoen aan de wetgeving van Nederland

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderhevig is aan het embargo van de regering van Nederland, of dat is aangewezen door de regering van de Nederland als een “terrorist supporting” land, en (ii) u niet staat vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen van de regering van de Nederland.

Scheidbaarheid en Afstand

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden als onafdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, wordt deze bepaling gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van deze bepaling zo veel mogelijk te bereiken overeenkomstig het toepasselijke recht en blijven de overige bepalingen van kracht.

Afstand

Behalve zoals hierin bepaald, heeft het nalaten om een recht uit te oefenen of nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden te eisen, geen invloed op het vermogen van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of nakoming van dergelijke verplichting op enig moment daarna te eisen, noch vormt de kwijtschelding van een schending een kwijtschelding van een daaropvolgende schending.

Interpretatie van vertaling

Deze Algemene Voorwaarden kunnen zijn vertaald als we deze beschikbaar hebben gesteld op onze Dienst. U stemt ermee in dat de originele Engelse tekst in geval van een geschil zal prevaleren.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar ons eigen goeddunken, om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen voorafgaand aan het van kracht worden van nieuwe voorwaarden, hiervan kennis te geven. Wat een wezenlijke wijziging vormt, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven krijgen tot of gebruik te blijven maken van onze Dienst nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord om gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Dienst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen: